Dobrodošli na sajt Ekološkog centra u Capariću

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO EKOLOŠKOG CENTRA "CAPARIĆ"

 

 

U skladu sa odredbama čl.78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na  skupštini udruženja održanoj dana 10.04.2011 u Sokogradskoj bb, 15320 Ljubovija usvojen je novi

 

 

STATUT

UDRUŽENJA “Еколошки центар Цапарић”

 

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

 

Član 1.

Udruženje „Еколошки центар Цапарић” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine organizovanjem edukativnih i istraživačkih kampova u selu Caparić.

 

 

Ciljevi udruženja

 

 

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje zaštite životne sredine, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima.

 

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;

2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite životne sredine;

3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom;

4) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti zaštite životne sredine i za sprovodjenje aktivnosti na zaštiti i uređenju prirode;

5) organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozeljenjavanje ugroženih delova naselja i njihove okoline;

5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom životne sredine.

 

 

Naziv i sedište

 

 

Član 4.

Naziv Udruženja je: Еколошки центар Цапарић

Naziv Udruženja na stranom jeziku je: Ecological center Caparic

Skraćeni naziv je: ЕЦЦ

Udruženje ima sedište u selo Caparić, Vrhpolje,Opština Ljubovija

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

 

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. 

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

 

Prava obaveze i odgovornost članstva

 

 

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Unutrašnja organizacija

 

Član 8.

Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor. Funkciju zastunika vrši Direktro ECC-a, a u njegovom odsustvu jedan od dva zamenika ECC-a kojeg Direktor ECC-a ovlasti.

 

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;

5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;

8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

 

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 3člana, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje dve godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira direktora i  dva zamenika direktora.

 

Član 11.

Direktor ECC-a zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenici direktora su ovlašćeni da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

 

Član 12.

Upravni odbor:

                   1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

 

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

 

 

Ostvarivanje javnosti rada

 

 

Član 14.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

 

 

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine, o čemu odluku donosi Skupština.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

 

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti zaštite životne sredine, kao i prodajom sekundarnih sirovina prikupljenih tokom realizacije akcija za čišćenje životne sredine ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica.

 

 

 

                                                Prestanak rada udruženja

 

 

 

Član 17.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

                                                            Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

 

Izgled i sadržina pečata

 

 

 

Član 20.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano ćiriličnim slovima: ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР ЦАПАРИЋ – ЉУБОВИЈА – СРБИЈА.  Logo u sredini.

 

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 22.

            Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na skupštini Udruženja.

 

 

 

Predsedavajući skupštine Udruženja

Snežana Petrović

________________________

(ime i potpis)

 

 

 

Osnivačka  Skupština udruženja "Ekološki centar Caparić" održana je 24.04.2009. godine